ترجمه Hydrochloric Acid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH. می باشد

Hydrochloric Acid به چه معناست و Hydrochloric Acid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrochloric Acid

(ش‌.) جوهر نمك‌ ICH. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH., ترجمه (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH., کلمات شبیه (ش‌.) جوهر نمك‌ ICH.
دانلود فایل ها