ترجمه Hydrogen Ion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌. می باشد

Hydrogen Ion به چه معناست و Hydrogen Ion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrogen Ion

(ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌., ترجمه (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌., کلمات شبیه (ش‌.) يون‌ +H با بار الكتريكي‌ مثبت‌.
دانلود فایل ها