ترجمه Hydrologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ اب‌ شناسي‌. می باشد

Hydrologist به چه معناست و Hydrologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrologist

متخصص‌ اب‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ اب‌ شناسي‌., ترجمه متخصص‌ اب‌ شناسي‌., کلمات شبیه متخصص‌ اب‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها