ترجمه Hydrometallurgy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌. می باشد

Hydrometallurgy به چه معناست و Hydrometallurgy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrometallurgy

استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌., ترجمه استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌., کلمات شبیه استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌.
دانلود فایل ها