ترجمه Hydrophane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO). می باشد

Hydrophane به چه معناست و Hydrophane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrophane

(ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO). به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO)., ترجمه (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO)., کلمات شبیه (ط‌ب‌) نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ يا عين‌ الهر(LAPO).
دانلود فایل ها