ترجمه Hydroxide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد. می باشد

Hydroxide به چه معناست و Hydroxide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydroxide

(ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد., ترجمه (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد., کلمات شبیه (ش‌.) تركيبيكه‌ عامل‌ هيدوركسيد (HO) داشته‌ باشد.
دانلود فایل ها