ترجمه Hygrophyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌. می باشد

Hygrophyte به چه معناست و Hygrophyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hygrophyte

گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌., ترجمه گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌., کلمات شبیه گياه‌ رط‌وبت‌ گراي‌.
دانلود فایل ها