ترجمه Hymn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌. می باشد

Hymn به چه معناست و Hymn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hymn

تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌., ترجمه تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌., کلمات شبیه تسبيح‌ وتمجيد گفتن‌.
دانلود فایل ها