ترجمه Hyoid Bone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌). می باشد

Hyoid Bone به چه معناست و Hyoid Bone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyoid Bone

(تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌)., ترجمه (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌)., کلمات شبیه (تش‌.) استخوان‌ لامي‌ (در قسمت‌ بالاي‌ حنجره‌).
دانلود فایل ها