ترجمه Hyper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و بحد افراط‌. می باشد

Hyper به چه معناست و Hyper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyper

و بحد افراط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی و بحد افراط‌., ترجمه و بحد افراط‌., کلمات شبیه و بحد افراط‌.
دانلود فایل ها