ترجمه Hyperfocal Distance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واضح‌ وروشن‌ نمود. می باشد

Hyperfocal Distance به چه معناست و Hyperfocal Distance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperfocal Distance

واضح‌ وروشن‌ نمود. به خارجی , ریشه انگلیسی واضح‌ وروشن‌ نمود., ترجمه واضح‌ وروشن‌ نمود., کلمات شبیه واضح‌ وروشن‌ نمود.
دانلود فایل ها