ترجمه Hypergeometric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌. می باشد

Hypergeometric به چه معناست و Hypergeometric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypergeometric

مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌., ترجمه مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌.
دانلود فایل ها