ترجمه Hyperinsulinism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌ می باشد

Hyperinsulinism به چه معناست و Hyperinsulinism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperinsulinism

(ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌, ترجمه (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ازدياد انسولين‌ (nilusni)درخون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن‌
دانلود فایل ها