ترجمه Hyperirritability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌. می باشد

Hyperirritability به چه معناست و Hyperirritability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperirritability

حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌., ترجمه حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌., کلمات شبیه حساسيت‌ واستعداد تحريك‌ فوق‌ العاده‌.
دانلود فایل ها