ترجمه Hypervitaminosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در می باشد

Hypervitaminosis به چه معناست و Hypervitaminosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypervitaminosis

(ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در, ترجمه (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ناراحتي‌ هاي‌ حاصله‌ در اثر ازدياد ويتامين‌ در
دانلود فایل ها