ترجمه Hyphen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌ می باشد

Hyphen به چه معناست و Hyphen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyphen

ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌, ترجمه ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌, کلمات شبیه ياترديد يا لكنت‌ زبان‌ در رمان‌ها بكار ميرود مثل‌
دانلود فایل ها