ترجمه Hypocrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متصنع‌. می باشد

Hypocrite به چه معناست و Hypocrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypocrite

متصنع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متصنع‌., ترجمه متصنع‌., کلمات شبیه متصنع‌.
دانلود فایل ها