خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26552 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26552','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26552 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypocrite به فارسی

ترجمه Hypocrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با ريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ رياكار , در فارسی : ادم‌ دو رو , به فارسی : زرق‌ فروش‌ , سایر ترجمه ها : سالوس‌

Hypocrite به چه معناست و Hypocrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypocrite

با ريا به خارجی , ریشه انگلیسی با ريا, ترجمه با ريا, کلمات شبیه با ريا , ادم‌ رياكار به لاتین , ادم‌ دو رو به لاتین , زرق‌ فروش‌ خارجی , سالوس‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: