ترجمه Hypodermic Syringe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌ می باشد

Hypodermic Syringe به چه معناست و Hypodermic Syringe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypodermic Syringe

(ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌, ترجمه (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) سرنگ‌(egnirys) كوچكي‌ كه‌ براي‌ تزريقات‌ تحت‌ جلدي‌
دانلود فایل ها