ترجمه Hypoglossal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌. می باشد

Hypoglossal به چه معناست و Hypoglossal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypoglossal

(تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌., ترجمه (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌., کلمات شبیه (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌.
دانلود فایل ها