خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26569 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26569','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26569 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypoglossal به فارسی

ترجمه Hypoglossal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌. می باشد

Hypoglossal به چه معناست و Hypoglossal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypoglossal

(تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌., ترجمه (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌., کلمات شبیه (تش‌.) وابسته‌ به‌ عصب‌ زيرزباني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: