ترجمه Hypomania در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌. می باشد

Hypomania به چه معناست و Hypomania یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypomania

(ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌., ترجمه (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌., کلمات شبیه (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌.
دانلود فایل ها