خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26571 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26571','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26571 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypomania به فارسی

ترجمه Hypomania در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌. می باشد

Hypomania به چه معناست و Hypomania یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypomania

(ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌., ترجمه (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌., کلمات شبیه (ر.ش‌.) جنون‌ خفيف‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: