ترجمه Hypotaxis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با می باشد

Hypotaxis به چه معناست و Hypotaxis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypotaxis

(د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با, ترجمه (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با, کلمات شبیه (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با
دانلود فایل ها