خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26583 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26583','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26583 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hypotaxis به فارسی

ترجمه Hypotaxis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با می باشد

Hypotaxis به چه معناست و Hypotaxis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypotaxis

(د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با, ترجمه (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با, کلمات شبیه (د.) رابط‌ه‌ تركيبي‌ يا صرف‌ ونحوي‌ كلمه‌ اصلي‌ با

دیدگاه‌تان را بنویسید: