ترجمه Hysterectomize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌. می باشد

Hysterectomize به چه معناست و Hysterectomize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hysterectomize

بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌., ترجمه بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌., کلمات شبیه بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌ زهدان‌ را در اوردن‌.
دانلود فایل ها