ترجمه Iamatology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌. می باشد

Iamatology به چه معناست و Iamatology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iamatology

مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌., ترجمه مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌., کلمات شبیه مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌.
دانلود فایل ها