ترجمه Iatrochemistry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيمي‌ پزشكي‌. می باشد

Iatrochemistry به چه معناست و Iatrochemistry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iatrochemistry

شيمي‌ پزشكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيمي‌ پزشكي‌., ترجمه شيمي‌ پزشكي‌., کلمات شبیه شيمي‌ پزشكي‌.
دانلود فایل ها