ترجمه Ibis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌. می باشد

Ibis به چه معناست و Ibis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ibis

(ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌.
دانلود فایل ها