ترجمه Ice Storm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كولاك‌.

Ice Storm به چه معناست و Ice Storm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ice Storm

ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌, ترجمه ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌, کلمات شبیه ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌ , كولاك‌. به لاتین
دانلود فایل ها