ترجمه Icebox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخچال‌. می باشد

Icebox به چه معناست و Icebox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Icebox

يخچال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يخچال‌., ترجمه يخچال‌., کلمات شبیه يخچال‌.




دانلود فایل ها