ترجمه Id در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌ می باشد

Id به چه معناست و Id یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Id

مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌, ترجمه مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌, کلمات شبیه مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌
دانلود فایل ها