ترجمه I’d در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah می باشد

I’d به چه معناست و I’d یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به I’d

مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah به خارجی , ریشه انگلیسی مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah, ترجمه مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah, کلمات شبیه مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah
دانلود فایل ها