ترجمه Ignoratio Elenchi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌ می باشد

Ignoratio Elenchi به چه معناست و Ignoratio Elenchi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ignoratio Elenchi

سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌, ترجمه سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌, کلمات شبیه سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌
دانلود فایل ها