ترجمه Ill Usage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوءاستعمال‌. می باشد

Ill Usage به چه معناست و Ill Usage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ill Usage

سوءاستعمال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوءاستعمال‌., ترجمه سوءاستعمال‌., کلمات شبیه سوءاستعمال‌.
دانلود فایل ها