ترجمه Illumine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (emulli) روشن‌ كردن‌. می باشد

Illumine به چه معناست و Illumine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illumine

(emulli) روشن‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (emulli) روشن‌ كردن‌., ترجمه (emulli) روشن‌ كردن‌., کلمات شبیه (emulli) روشن‌ كردن‌.
دانلود فایل ها