ترجمه Immerse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد). می باشد

Immerse به چه معناست و Immerse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immerse

ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد). به خارجی , ریشه انگلیسی ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد)., ترجمه ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد)., کلمات شبیه ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد).
دانلود فایل ها