ترجمه Immoderacy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامحدودي‌. می باشد

Immoderacy به چه معناست و Immoderacy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immoderacy

نامحدودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نامحدودي‌., ترجمه نامحدودي‌., کلمات شبیه نامحدودي‌.
دانلود فایل ها