ترجمه Immunogenetics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌ می باشد

Immunogenetics به چه معناست و Immunogenetics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immunogenetics

رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌, ترجمه رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌, کلمات شبیه رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌
دانلود فایل ها