ترجمه Immurement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در ديوار قرار دادن‌. می باشد

Immurement به چه معناست و Immurement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immurement

در ديوار قرار دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی در ديوار قرار دادن‌., ترجمه در ديوار قرار دادن‌., کلمات شبیه در ديوار قرار دادن‌.
دانلود فایل ها