ترجمه Impassablility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ پذيرش‌. می باشد

Impassablility به چه معناست و Impassablility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impassablility

قابل‌ پذيرش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ پذيرش‌., ترجمه قابل‌ پذيرش‌., کلمات شبیه قابل‌ پذيرش‌.
دانلود فایل ها