ترجمه Imperial Moth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌. می باشد

Imperial Moth به چه معناست و Imperial Moth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imperial Moth

(ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌.
دانلود فایل ها