ترجمه Impetiginous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زرد زخمي‌. می باشد

Impetiginous به چه معناست و Impetiginous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impetiginous

زرد زخمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زرد زخمي‌., ترجمه زرد زخمي‌., کلمات شبیه زرد زخمي‌.
دانلود فایل ها