ترجمه Impotence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnetopmi) كاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سستي‌ كمر , در فارسی : عنن‌ , به فارسی : ناتواني‌ , سایر ترجمه ها : ضعف‌

Impotence به چه معناست و Impotence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impotence

(ycnetopmi) كاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnetopmi) كاري‌, ترجمه (ycnetopmi) كاري‌, کلمات شبیه (ycnetopmi) كاري‌ , سستي‌ كمر به لاتین , عنن‌ به لاتین , ناتواني‌ خارجی , ضعف‌ در زبان
دانلود فایل ها