ترجمه Impressionism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌ می باشد

Impressionism به چه معناست و Impressionism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impressionism

سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌, ترجمه سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌, کلمات شبیه سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌
دانلود فایل ها