ترجمه In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌. می باشد

In به چه معناست و In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به In

(ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌., ترجمه (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌., کلمات شبیه (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌.
دانلود فایل ها