ترجمه Inactivate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Inactivate به چه معناست و Inactivate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inactivate

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها