ترجمه Incest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌. می باشد

Incest به چه معناست و Incest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incest

زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌., ترجمه زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌., کلمات شبیه زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌.
دانلود فایل ها