ترجمه Incitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محرك‌. می باشد

Incitation به چه معناست و Incitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incitation

محرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محرك‌., ترجمه محرك‌., کلمات شبیه محرك‌.
دانلود فایل ها