ترجمه Includible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbadulcni) شامل‌ كردني‌. می باشد

Includible به چه معناست و Includible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Includible

(elbadulcni) شامل‌ كردني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (elbadulcni) شامل‌ كردني‌., ترجمه (elbadulcni) شامل‌ كردني‌., کلمات شبیه (elbadulcni) شامل‌ كردني‌.
دانلود فایل ها