ترجمه Incongruent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامتجانس‌. می باشد

Incongruent به چه معناست و Incongruent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incongruent

نامتجانس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نامتجانس‌., ترجمه نامتجانس‌., کلمات شبیه نامتجانس‌.
دانلود فایل ها