ترجمه Incongruous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامتجانس‌. می باشد

Incongruous به چه معناست و Incongruous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incongruous

نامتجانس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نامتجانس‌., ترجمه نامتجانس‌., کلمات شبیه نامتجانس‌.
دانلود فایل ها