ترجمه Incontinence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرزگي‌. می باشد

Incontinence به چه معناست و Incontinence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incontinence

هرزگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هرزگي‌., ترجمه هرزگي‌., کلمات شبیه هرزگي‌.
دانلود فایل ها