خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27522 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27522','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27522 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Incontinence به فارسی

ترجمه Incontinence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرزگي‌. می باشد

Incontinence به چه معناست و Incontinence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incontinence

هرزگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هرزگي‌., ترجمه هرزگي‌., کلمات شبیه هرزگي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: